2015.04.10

Så är det klart! Uppdrag Granskning kommer till Knivsta och tittar på vad som händer. Även potatismosfrågan ska granskas.

2015.02.24

Mojjen stämmer Knivsta kommun!

Mojjen har till tingsrätten i Uppsala inlämnat stämning mot Knivsta kommun på 2,4 miljoner kr. Stämningen gäller skada för förlorade inkomster på den tillfälliga plats som Mojjen ställts på samt skada pga. uteblivet markköp på sågenområdet.

  Lurad på flytt och tomtmark

I juni 2013, när Knivsta kommun skulle bygga om stationsområdet där Mojjen stod, fick kommunen flytta Mojjen till en tillfällig sämre plats i 4 månader i en överenskommelse som omfattade att Mojjen sedan till ett fast pris på 720.000 kr skulle få köpa en tomtmark på sågenområdet. Knivsta kommun har brutit både överenskommelsen om tidsbegränsad placering samt att man inte fullföljt markförsäljningen.

 

  Värdelöst markanvisningsavtal

Försäljningen av tomtmarken skrevs genom ett s.k. mark­an­vis­nings­avtal (kan läsas här) som förespeglades vara det fördelaktigaste för Mojjen genom att det gav Mojjen 6 månader (option) att bestämma sig för köp. På fastigheten erbjöds Mojjen fritt få bygga nytt och utveckla sin rörelse, vilket varit målet i många år. När Mojjen meddelade att man ville genomföra köpet har Knivsta kommun vägrat att infinna sig till förhandling. Markanvisnings­avtalet, under­skrivet av kommun­styrelsens ord­förande Göran Nilsson (m), hade inga krav som inte uppfylldes men visade sig vara värdelöst när kommunen inte ansåg sig förbundna att sälja.


  Mojjen står ännu kvar på tillfälliga platsen

Mojjen skulle stå på den tillfälliga platsen till 31 okt 2013. När Mojjen velat bli återflyttad till ursprungsplatsen har kommunen inte verkställt detta heller. Mojjen står på den tillfälliga platsen än idag vilket är brott mot gällande arrendeavtal. Man erbjuder ny plats endast för arrende. 

 

  Kommunens klipp på Mojjens bekostnad

Knivsta kommun gör på Mojjens bekostnad två vinstklipp. Genom förespeglingarna om markköp till mycket bra pris gav Mojjen upp sin besittningsrätt och miste även sin förhandlingsfördel i det att Mojjen stod i vägen för de omfattande markarbetena. Kommunen kunde sedan fullfölja redan skrivna entreprenadkontrakt. Det var kommunens första klipp.  Mojjens försäljning rasade däremot pga. markarbetena runt kring den provisoriska platsen. Arbeten vars omfattning och konsekvenser inte kommunicerades till Mojjen. Knivsta kommun avser nu att sälja tomten för ett mycket högre pris och göra det andra klippet på Mojjens bekostnad.

 

  Erbjudit annan tomtmark – backade

Kommunens advokat efterfrågade i det enda möte som varit, sep 2014, om Mojjen var intresserad av köp av någon av två andra på karta utpekade tomtmarker. Ett av alternativen var vid bussplats och pendlar­parkeringen vid Statoil. Mojjen meddelade att båda var intressanta bara för att några dagar senare få ett brev med beskedet att Knivsta kommun inte avsåg att sälja någon mark. I sista brevet i feb. 2015 från kommunens advokat erbjuds endast arrendelösningar och enbart för befintlig byggnad. Ingen mark erbjuds att köpa. 16.000 kr erbjuds för minskad försäljning. Mojjen avbröt med detta alla diskussioner.

 

  Falska förespeglingar från kommunens företrädare

Knivsta kommuns olika företrädare har konsekvent givit felaktiga besked och falska förespeglingar. Man har medvetet givit osanna eller missledande information i politiken och till allmänheten. De som Mojjen i första hand pekar ut är mark­exploa­terings­chef Anders Carlqvist, stadsarkitekt Björn Sjölund, f.d. kommunalrådet Göran Nilsson (m) och nuvarande kommunalråd Klas Bergström (m). I mars 2014 tog Mojjen hjälp av advokat vilket (enl. kommunchef Lena Fransson) medförde att kommunen också tog in en advokat. Markexploateringschef Anders Carlqvist, som skött ärendet dittills, kopplades då bort. Sedan dess har Mojjen varken fått träffa eller prata med Carlqvist eller någon annan från kommunen. Kommunens advokat skriver i ett mail ”Knivsta kommun godkänner inte att du eller annan på Lindahls, alltså Mojjen i Knivsta ABs juridiska ombud, kontaktar företrädare för Knivsta kommun. Vi betraktar medlemmar av kommunala nämnder och tjänstemän i chefsbefattning som företrädare för Knivsta kommun”.

 

  Skadestånd och stämning

Skadeståndskraven är på 278.000 kr för försämrad försäljning samt 2.100.000 kr för uteblivet markköp. Mojjen gör med andra ord anspråk på kommunens tänkta vinstklipp på den utlovade fastigheten. 

Stämningen är offentlig handling och kan läsas här.

 


2014.08.26

Mojjen har öppnat. Nu med Valtält!

Man ska inte lura företagare!

Mojjen har nu öppnat igen. Bredvid Mojjen kommer det fram till valet vara rest ett stort val(party)tält. Vi siktar på ett nytt politiskt styre i Knivsta!

 

Man ska inte lura företagare i Knivsta. Inga andra heller för den delen. Det vet alla människor. Kommunala företrädare som gör det ska vi inte ha i Knivsta. På Mojjen som nu öppnat igen har vi ett val(party)tält med musik, kaffe och hembakt, ett val-lokomotiv som kör runt och vi redovisar allt med sikte på ett nytt politiskt styre i Knivsta och framtidstro. Vi kommer att:

·       Påminna om att det som händer Mojjen idag kan hända er imorgon!

·       Väcka alla sovande och fega förtroendevalda!

·       Stärka kommunrevisionens roll i sammanhanget!

·       Förorda konfliktlösning framför dyra skattebetalda advokatkostnader!

 

 

 

Här kan ni läsa/ladda ner vårt Valblad PDF!

Här kan ni se Mojjens Valfilm

 

- Välkomna till Mojjen och Valtältet

 


2014.09.09

Kommunalråd Göran Nilsson (m) mailade ut Mojjens anmärkningar.
Vid en inspektion 2013 fick Mojjen ett antal nedslag. En annan restaurang fick stänga pga. sina nedslag. Nu visar det sig att dåvarande ordf. för kommunstyrelsen Göran Nilsson (m) i Knivsta mailade anmärkningarna till kommunstyrelsens ledamöter samt alla partiers gruppledare.

I sep 2013 fick Mojjen ett antal nedslag vid en flygande livsmedelskontroll. De första på 5 år. Några dagar innan hade en annan restaurang i Knivsta blivit anmäld för matförgiftning, hade inget tillstånd, smutsigt överallt och inte ens golv städutrusning fanns. Mojjen åtgärdade anmärkningarna på en vecka och behöll högsta säkerhets- och kvalifikations ­klassning. Den andra restaurangen fick stänga för ombyggnad och uppröjning (stället har nu bytt ägare). Nu framgår det att Göran Nilsson (m) spred runt Mojjens anmärkningar på kommunen. Alla i kommunstyrelsen och samtliga gruppledare fick mail som beskrev de anmärkningar som Mojjen fått. Nilsson motiverad det med att det gällde människors hälsa och säkerhet. Den andra restaurangen som fick stänga slapp samma sak.

Staffan Vikström: ”Det är bara ett i raden av alla repressalier jag råkat ut för. Han ger igen för att jag avslöjar hans maktmissbruk  

 

 


Mojjen har stängt till vidare

(Men nu är det alltså öppet. Men ni kan läsa historien nedan)

(Klicka här för version för mobiler)

2014.07.08

 

Kommunalrådet Klas Bergström (m) säger ”vi gör inget formellt fel”.

Knivsta kommun håller inga överenskommelser. De har satt i system att förstöra och sätta käppar i hjulet på mig. De gömmer sig nu bakom en advokat.

Man är en parodi på kommunal verk­sam­het. Jag har just nu fått nog av att verka i denna parodi och stänger tills vidare. Allt kommer att redovisas utförligt innan valet. Nedan får ni ett samman­drag.

 

Vi kom överens om flytt och markköp

I juni 2013 gjorde vi en överenskommelse när torget där Mojjen stod skulle byggas om. Överens­kommelsen var att jag tillät mig flyttas till den nuvarande ogästvänliga platsen fram till oktober 2013 till­sammans med att jag skulle få köpa en tomt på sågenområdet vid bron. Där skulle jag äntligen få utveckla min rörelse.  Markanvisningsavtalet med option till köp och priset 720.000 kr  var förankrat i hela den berörda förvaltningen, i planutskottet, i Bygg- och miljönämnden och underskriven av kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Göran Nilsson. Jag fick ett halvår på mig att fundera hur jag kan exploatera tomten innan jag bestämmer mig för att köpa. Efter allt bråk gjordes nu alltså något riktigt bra.

 

 

Jag höll min del. Knivsta kommun har gjort följande:

 

1.     Gatuarbeten har utförts runt Mojjen mellan augusti - oktober som fullständigt spärrade in mig och försäljningen rasade.

 

2.     Man har tvingat kvar mig på platsen efter oktober fram till idag utan att göra upp med mig. Försäljningstappet har fortsatt. Vi är uppe i ca 200.000 kr. Mojjen är vänd 180⁰ och vi solen i ögonen och värmen är hart när outhärdlig.

 

3.     Genom ett i svenskt offentligt sammanhang garanterat unikt sabotage försöker man omintetgöra markförsälj­ningen till mig! Jag har i god tid innan markanvisningsavtalet löpte ut 2 jan 2014 meddelat att jag vill köpa tomten. Men man har vägrat att in­finna sig till den avtalsbundna köpeförhandlingen. Markexploateringschefen lovar att avtalet givetvis är förlängt pga. av detta då och han lovar att höra av sig snarast i januari men gör det inte. Jag ringer honom 29 jan och då ställs plötsligt krav på ritningar. Inget står om det i avtalet. Enkla skisser räcker dock, jag ska inte lägga ner pengar och ta med skisserna till mötet - som bokades till 4 feb. Stads­arkitekten var med för att godkänna fasaderna (vilket var enda kravet i avtalet). På mötet anmärker man direkt på att man ännu inte sett några ritningar. Jag säger att det beror ju på dem och visar upp mitt mycket genomarbetade förslag. Märkbart överrumplade börjar man nu prata om att man uppfattar politikens vilja till något helt annat. En högre exploatering för tomten. 6 våningshus säger stadsarkitekten. Någon fasadfråga finns plötsligt bara inte! Jag får veta att det handlar om hela sågen­områdets inriktning? En inriktning som uppenbarligen inte fanns förra sommaren hos någon kommunal instans (vilka ju alla var inblandade). Jag får veta att OAVSETT vad som är sagt tidigare är det detta som nu gäller. Man säger ofta ”vi” innan man ändrar sig till ”politiken”. Jag blir nu också anklagad för att mitt förslag inte är inritad på tomten och att andra intressenter (dvs jättekoncerner som Skanska, NCC, MIAB) lägger ner avsevärda summor på sina förslag. Jag tror inte mina öron, jag skulle inte lägga ut pengar! Man anklagar mig också för att vilja bygga något helt annat på tomten (och då har de sett mitt förslag, vi ska ha dialog om byggandet och jag måste ju hur som helst få bygglov). Man påstår att jag ju tänker lägga ner verksamheten? Och så får jag veta att ritningarna inte inkommit inom avtalstiden. Helt sjukt alltså! Man försöker nu även genomföra en ändring i detalj­planen för att göra det än mer svårt för mig att kunna köpa tomten.
  Någon mer dialog fick jag inte. Utan ärendet togs till kommunstyrelsen den 24 mars. Markexploateringschefen ljög då om att han inte förlängt mark­anvisnings­­avtalet (det skulle alltså ha löpt ut). Den förelagda tjänsteskrivelsen föreslår dock kommunstyrelsen att upphäva avtalet – trots att det ska ha löpt ut…? I skrivelsen nedvärderar man allt det jag presenterat och gjort. T.ex. så står där att läsa att jag inte inkommit med några ritningar inom avtalstiden. Fullständig svinigt då man alltså först 29 januari ville ha in ritningar och avtalet inte påtalar något om sådant. Man hade i 5 mail till mig i nov-dec samt samtal den 20:e dec haft chansen att påtala detta - OGILTIGA krav.   
  Markexploateringschefen har sagt att han inget haft att göra med mark­anvisnings­avtalets tillkommelse i juni 2013. Trots att det var han som tog fram det. Han utser tomter, författar avtal och sätter priset - det är hans jobb! Kommun­chefen förnekar att han ljuger och väg­rar ta emot bevisen. Samma med kommunalrådet Klas Bergström. Kommunstyrelsen tar beslut om att ”förhand­ling om Mojjens placering ska fortsätta” – trots att varken någon köpe- eller placeringsförhandling varit. Man har bara förhalat och myglat.
  Politikerna i kommun­styrelsen (nästan alla) och Bygg- och miljönämnden jag frågat vet inget om någon ny exploaterings­ändring av tomten. Göran Nilsson och Boo Östberg (ordf. i Bygg- och miljönämnden) vet dock att säga att det är mark­exploaterings­chefen och stadsarkitekten som ligger bakom detta - inte politiken. Dvs man hänvisar till varandra.
  Stadsarkitekten förnekar i telefon inblandning i de nya ex­ploate­rings­planerna av tomten. Men när jag tar upp att han ju skrivit under den tjänsteskrivelse (jag av en händelse kom över) som i februari 2014 föreslår Bygg- och miljönämnden att besluta om en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en högre exploatering av tomten, ”då det finns en vilja att öka exploateringen” som det står, lägger han på luren. Han har då också hunnit kalla mitt genomarbetade byggnadsförslag (ovan) för korvkiosk. Jag ringer den tjänsteman (underställd stadsarkitekten) som står som handläggare av skrivelsen (skrivit den) och frågar vems vilja som avses i skrivelsen. ”Det är stadsarkitektens” säger hon utan omsvep.
  Trots vår nya invit till förhandling, och trots kommun­chefens kommuni­kations­policy om svar på mail inom 3 dagar, så kommer inget svar förrän om en månad. Svaret är från deras nu inhyrda advokat. Han behöver tid (ytterligare en månad) för att sätta sig in i ärendet. Vi har ännu inte haft någon reell dialog om annan byggnad, köpeförhandling eller inte ens den av kommunstyrelsen (24 mars) beslutade ”förhandlingen om Mojjens placering ska fortsätta”. Givetvis inget om fasaderna.

 

4.     Trots att gatuchefen lovat ersätta mig för försäljningstappet och i höst givit mig anstånd för arrendet till dess vi reglerat saken så har man nu i vår bara rakt av ändrat sig och krävt in arrendet. Efter detta så skriver man (genom advokaten såklart) att man inte tänker betala något för försäljningstappet då ”inget avtal finns för sådant”.

 

5.     Man har gjort Mojjen som den står idag till ett svartbygge! För bygglovet som gick ut i april 2014 är inte förlängt. Gatuchefen jag ringde i april fick inte röra frågan då kommunens advokat­byrå skulle sköta allt mot mig.

 

6.     Knivsta kommun har meddelat att man inte tänker betala tillbaka ett mer än dubbelt för högt satt arrende under 5 år pga. att man räknat på en felaktig arrendeyta. Även för detta sköter advokatbyrån.

 

 

 

 

”Vi gör inget formellt fel”

Knivstas nuvarande kommunalråd Klas Bergström i Uppsala Nya tidning: ”Vi gör inget formellt fel”. Känn på det uttalandet! ”Inget formellt fel”!

Jag frågade Bergström: ”Din företrädare Göran Nilsson skrev under markanvisningsavtalet juli 2013. Kan man inte lita på er?”.  Bergström: ”Som jag sa, vi är inte förpliktade att sälja”. Bergström i ett mail: ”Jag anser att avtalet gått ut. Mojjen ska tillbaka på sin gamla plats arrendetiden ut.  Sedan kanske den får en ny plats” (dvs gamla Mojjen kanske får en ny plats och mina nybyggnadsplaner finns inte hos Bergström). F.d. kommunalrådet Göran Nilsson:”Om avtalet är förlängt så är det givetvis bara köra på” (dvs att jag får köpa tomten). Detta kommer Nilsson givetvis inte att stå fast vid. Men han avslutar ”Avtalet har gått ut. Det är därför vi inte säljer”. Dvs. enl. Nilsson är det inte nya exploateringsplaner som är skälet.

Tvinga kvar mig!

Tänk! De som styr Knivsta vill uppenbart inte ha med mig att göra. De vill bli av med mig. Jag vill inte stå kvar på kommunal mark och betala arrende. Och vi kom överens i fjol om en lösning på detta och jag fick min markanvisning. Klockrent bra! Men nu försöker de hindra mig från att få köpa den utlovade marken där jag i fred kan utveckla min rörelse - och istället TVINGA KVAR mig med min GAMLA Mojj på deras ARRENDE-TVUNGNA mark - alternativt tvinga bort mig helt. Är det inte makabert?

 

               ”Advokaten ska se till att allt blir rätt”

I ett telefonsamtal med kommunchefen säger hon: ”Vi har nu tagit in en advokat för att du har gjort det. Han ska se till att allt blir rätt. Vi ska göra som han säger”. Det vi fått veta från denne advokat är att han redovisar och driver kommunens inställning. Denna till oss kommunicerade inställning är att man varken avser sälja eller betala för försäljningstappet eller gå med på något annat.

 

               Man skyddar sig själva

Saken är den att man gömmer sig bakom en advokat inte bara för att man inte själva klarar att stå upp för det man gjort och gör. Man gör det även för att skydda sig själva och sina jobb. Inte minst kommunchefen som skrivit under markexploateringschefens direkt osanna skrivelse till kommunstyrelsen i mars (och därmed är ansvarig) och hunnit förneka att han ljugit. Jag ifrågasätter därför om det i ett sådant här ärende, där hon själv blivit delaktig och t.o.m. agerat felaktigt, har rätt att ta in en advokat (har man inte dugligt folk själva?) och själv ge denne direktiven. Ett jäv har uppstått då hon inte längre är en neutral part i ärendet. Jag menar att denna skattefinansierade advokat inte används för att ärendet ska bli rätt handlagt utan används för att dels driva en felaktig sak och dels för att de lika skattefinansierade kommunala företrädarna inte ska ha fel eller råka illa ut.

 

Det blir problem när man rör om i grytan

När vi skiljdes efter det vidriga mötet den 5 feb 2014 tittar jag stadsarkitekten i ögonen. En svart blick sa - gosse, dig kommer vi att sänka!
Varför vill stadsarkitekten det? Ja, förmodligen med anledning av att jag, då han på ett möte i december 2013 sagt till mig att det ju är självklart att jag råkar ut för problem (repressalier) när jag ställer krav och rör om i grytan på kommunen, sände en fråga till kommunchefen om det stämmer det han sa till mig. Då hon inte svarar ringer jag henne. Hon tillbakavisar inte påståendet utan säger att hon träffar stadsarkitekten dagligen (?), att det kanske inte var så klokt sagt men att det inte var ett så allvarligt tjänstefel så hon behöver göra något. För detta mitt mail ger stadsarkitekten uppenbarligen igen – och grundligt. Och det är ju helt naturligt då han själv ju klargjort de kommunala principerna. Men märk väl, uppenbart är det alltså tjänstefel i Knivsta kommun att säga sanningen. För det gör ju stadsarkitekten - i dubbel bekräftelse! Kommunchefen gav ingen dementi på hans uttalande.

               Kommunens kommunikationspolicy

Oktober 2012 offentliggjorde den då nya kommunchefen den kommunikationspolicy som ska gälla i kommunen. I tidningen Knivsta­bygden stod att läsa: ”Man ska få svar inom 3 dagar, man ska bemötas hövligt och den enskilda människan ska vara i fokus”. Finns större floskler?

 

Ingen skam i kroppen

Jag följer alltid lagar, regler, avtal och överenskommelser. Jag har alltid sökt lösningar. På Knivsta kommun gör man konsekvent det mot­satta. I vart fall de jag haft med att göra. Det har visat sig tidigare och det visar sig nu igen. Dessa företrädare har ingen skam i kroppen! Prestigen dryper. De vägrar göra om och göra rätt. Det ljugs och de tar sig mandatet att försvara tjänstefel. Det blir repressalier när man påvisar tjänstefelen. De ger igen om man är ”taskig” (som att publicera denna sida). Nu gömmer de sig dessutom bakom en advokat som köps in av våra skattepengar. Kanske man inte ens förstår hur man håller på?

 

               En parodi

Knivsta kommun har blivit en parodi på kommunal verksamhet. Eller tragedi. Jag har just nu fått nog av att verka i denna parodi och stänger ned tills vidare.  Även jag har en advokat inne. Det finns gränser! Jag tycker ärligt talat synd om den kommunala förvaltningen som vad det lider och med råge kommer att få äta upp sitt fusk och makt­missbruk.

 

               Man ska hålla överenskommelser

Vad gäller försäljningstappet är jag lugn. Gatuchefen har lovat muntligt och i mail att ersätta (vilket uppenbart deras advokat inte fått veta). Vad gäller den aktuella tomten är jag också lugn. Jag har rätt till den helt enkelt! Man ska nämligen hålla avtal och överenskommelser. Man ska följa reglerna. Man får inte sabotera och lura. Man får inte syssla med repressalier. Man får inte bedriva vendettor med enskilda. Den kommunala förvaltningen är till för medborgarna – inte tvärtom. Det finns något som heter moral och etik också. Allt detta vet alla människor. I en skattefinansierad kommunal verksamhet med för­troende­valda företrädare ska allt detta vara alldeles speciellt självklart.

De på kommunen som inte begriper detta eller verkar för något annat vill vi inte ha och ska vi inte ha. Detta av den enkla anledningen att sådant inte är acceptabelt. Varken i Knivsta eller någon annanstans! De kommer att avsättas – förr eller senare!

 

 

Markanvisningsavtal

Mitt förslag till ny Mojjen byggnad

Kommunikationspolicy

 

Staffan Vikström                                                                            

Ägare av Mojjen